all

วันชาติ 60 ปี ปากีสถานฯ
POSTED BY Web admin | Wednesday, March 21, 2018 - 11:17

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานให้วันประกาศอิสรภาพ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2483 เป็นวันชาติ ซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาครบรอบ 60 ปี ท่านเอกอัครราชทูต อาซิม อิฟติคาร์ อาห์หมัด ได้มีสาสน์เนื่องในวันครบรอบวันชาติของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ความว่า ในศุภวาระครบรอบวันชาติของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และในโอกาสเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรให้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวปากีสถานที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

thumbnail_28908393_10208424660773060_1897567486_n_0.jpg

ท่านเอกอัครราชทูต อาซิม อิฟติคาร์ อาห์หมัด

เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2483 ณ เมืองละฮอร์ ชาวมุสลิมในอินเดียอนุทวีปได้มีมติเรียกร้องให้มีการแบ่งแยกดินแดนเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตไปตามครรลองที่ตนปรารถนา ภายใต้ 'Quaid-e-Azam' (ผู้นำที่ยิ่งใหญ่) ความต้องการนี้กลายเป็นความจริงภายในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ้น 7 ปีในการจัดตั้งประเทศปากีสถานขึ้นเมื่อในวันที่ 14 สิงหาคม 1947

เป็นความท้าทายต่อประเทศที่ก่อตั้งใหม่เป็นอย่างยิ่งภายใต้ภูมิรัฐศาสตร์และสภาพความมั่นคงที่ซับซ้อน แต่ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมาประเทศปากีสถานก็ฟันฝ่าจากสภาพแวดล้อมดังกล่าวจนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ปัจจุบันนับได้ว่าประเทศปากีสถานมีความแข็งแกร่ง มีความเป็นประชาธิปไตยและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น โดยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และพัฒนาการของภูมิภาคและของโลกต่อไป ปากีสถานเป็นประเทศแถวหน้าของกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศมุสลิม ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติ เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราเองมีส่วนร่วมในนโยบายและการเจรจาเพื่อการพัฒนาในด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยการเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติทั่วโลก “Friendly Neighborhood” เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีกัน และร่วมมือกันในระดับพหุภาคีและภูมิภาค

ทั้งบ้าน สถาบันการเมือง สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน และประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างกระบวนการประชาธิปไตย รัฐบาลจะครบวาระ 5 ปีในเดือนพฤษภาคมปีนี้และจะมีการเลือกตั้งใหม่ การรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องและความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายได้นำมาเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยรวมและเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาของรัฐบาล จาก GDP ที่ 4.7% ในปี 2015/16 ได้เติบโตขึ้นไปแตะที่ 5.3% ในปี 2016/17 และคาดว่าจะเกิน 5.6% ในปีงบประมาณปัจจุบัน ตามการสำรวจของ IMF / World Bank เศรษฐกิจของปากีสถานทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์ (ในแง่ของความเท่าเทียมกันของกำลังซื้อ) ในเดือนตุลาคมปี พ. ศ. 2560 มีประชากรกว่า 207 ล้านคนของปากีสถานที่ถือว่าเป็นชนชั้นกลางจำนวนมากที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ประเทศปากีสถานมีความมุ่งมั่นและความพยายามในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในการรักษาสันติภาพและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมมืออันดีเพื่อผลประโยชน์ในระดับภูมิภาคและสากล

กับราชอาณาจักรไทย ประเทศปากีสถานมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน ต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ และมีความร่วมกันในหลายๆ ด้าน เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงระหว่างทั้งสองประเทศอยู่หลายครั้ง ครั้งที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2505 พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศปากีสถาน ถือได้ว่าทรงวางรากฐานแห่งมิตรภาพอันยาวนานและยังคงเป็นสิ่งสำคัญของความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี ตามด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 19 ถึง 23 มีนาคม พุทธศักราช 2555 ตามคำกราบทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ในโอกาสครบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ในการนี้รัฐบาลและประชาชนชาวปากีสถานขอถวายพระเกียรติสูงสุดแด่องค์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ และมีพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลในการนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขี้นของประชาชนในประเทศ อันเป็นแบบอย่างที่ดี มีบริบททางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการเชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองประเทศสืบย้อนกลับไปสู่มรดกอันงดงามทางพุทธศาสนา ณ หุบเขาอินดัสและอารยธรรมของคันธาระซึ่งเจริญรุ่งเรืองกว่าสองพันปีมาแล้ว ความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณและทางศาสนาทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและประเทศอื่นๆ นับพันคนไปเยือนยังพุทธศาสนสถานอันลือชื่อ ณ เมืองตักสิลา (Takkasila), Swat, Mardan, Mingora และที่อื่น ๆ ในปากีสถาน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมิตรภาพและความร่วมมือกันระหว่างไทย – ปากี ต่างก็อยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องสันติสุข ความเจริญก้าวหน้า ความร่วมมือ และปฏิสัมพันธ์ของประชาชนของทั้งสองประเทศ เป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในทุกมิติ ความร่วมมือเพื่อสันติภาพมีความหมายรวมถึงการยกระดับความร่วมมือ ทางการทหาร การรักษาความมั่นคง การข่าว และการต่อต้านการก่อการร้าย ของทั้งสองประเทศโดยอาศัยกลไกในการเจรจา การร่วมมือกันในการฝึก การฝึกร่วมผสม และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในระดับต่างๆ ปากีสถานได้เข้าร่วมงาน Defence and Security Expo ที่ได้จัดขึ้นในประเทศไทยโดยกระทรวงกลาโหมในปีนี้ ร่วมกับได้ส่งเรือรบเข้าร่วมงานมหกรรมเรือนานาชาติ International Fleet Review และได้เข้าร่วมการฝึก Cobra Gold 2018 ในฐานะผู้สังเกตการณ์ร่วมการเสริมสร้างการค้าและการลงทุนทวิภาคีถือเป็นหนึ่งในความสำคัญของความก้าวหน้าในด้านความร่วมมือทางการค้าของทั้งสองประเทศ โดยมีตัวเลขด้านการค้าอยู่ที่ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปี พ. ศ. 2560 และคาดว่าตัวเลขทางการค้าจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศอย่างมากมาย จาก ข้อตกลงการค้าแบบเสรีซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการหารือ

นับได้ว่าประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันดีของชาวปากีสถานในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศปลายทางที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและในขณะเดียวกันตัวเลขของนักเดินทางจากประเทศไทยที่ไปทำธุรกิจ และท่องเที่ยวที่ปากีสถานก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่ารัฐบาลปากีสถานได้อำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางในการออก visa on arrival ให้กับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเป็นพิเศษ ในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยใช้โอกาสอันดีนี้เพื่อเดินทางไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆและสัมผัสกับอัธยาศัยและไมตรีจิตอันดีของชาวปากีสถาน ชาวปากีสถานโพ้นทะเลและผู้ที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวปากีสถานถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-ปากี โดยที่มิอาจมองข้ามได้ ในอนาคตข้างหน้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับปากีสถานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกของประชาชนชาวไทย

 

 

 

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Wednesday, March 21, 2018 - 11:17
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at elit at ex maximus consequat vel sit amet odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING
เทศกาลเก็บเกี่ยวองุ่นประจำปี “Harvest Festival 2018” ณ ไร่องุ่นไวน์ "กราน-มอนเต้"
POSTED BY Web admin | Tuesday, March 20, 2018 - 15:48

“ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้” (GranMonte Vineyard and Winery) จัดงาน “Harvest Festival 2018” มอบประสบการณ์แห่งความสุขสุดพิเศษภายใต้เทศกาลเก็บเกี่ยวองุ่นประจำปี “GranMonte Harvest Month ALL February 2018” ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ครบครันความสุขสนุกสนาน พร้อมความสุนทรีย์กับคอนเสิร์ต “Jazz in the Vineyard” ตลอดจนอาหาร ไวน์ชั้นเลิศ และลุ้นรางวัลพิเศษมากมาย

thumbnail_02_วิสุตา-วิสุทธิ์-สกุณา โลหิตนาวี เจ้าของไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้_resize.jpg

นิกกี้ โลหิตนาวี ผู้บริหาร “ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้” เผยว่า เนื่องจากฤดูเก็บเกี่ยวเป็นเวลาที่สำคัญที่สุดของทุกไร่องุ่น ไร่องุ่นไวน์ กราน-มอนเต้ จึงตั้งใจจัดเทศกาลเก็บองุ่น (Harvest Festival) ขึ้น ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว เพื่อเป็นการสังสรรค์และฉลองฤดูที่ให้มาซึ่งผลผลิต เพื่อทำไวน์ชั้นเลิศของเรา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรักไวน์ได้สัมผัส และมีส่วนร่วมกับขั้นตอนการทำไวน์ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนี้ ตลอดจนเพลินเพลินกับกิจกรรมหลากหลายอีกด้วย โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และบรรดาเซเลบริตี้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ ขวัญชัย ประภัสร์พงษ์, อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, สันติมาน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ณิชชา บุณยากร, ณชา จึงกานต์กุล, ม.ล. อธิฉัตร ฉัตรชัย ฯลฯ ซึ่งเซลเบริตี้ทุกท่านได้ให้ความสนใจ และร่วมลงแข่งขันเก็บเกี่ยวองุ่นในบรรยากาศสนุกสานา สร้างเสียงหัวเราะตลอดงาน

thumbnail_07_มิ้นต์-ณิชชา บุณยากร กับแฟนหนุ่ม_resize.jpg

“งาน Harvest Festival 2018 ที่เราจัดขึ้นในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมพิเศษ และเป็นแพ็คเกจเอ๊กซ์คลูซีฟ ที่เราจัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้มาร่วมเฉลิมฉลองในบรรยากาศงานเลี้ยง และร่วมแข่งขันการเก็บองุ่นประจำปี โดยเราได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากสมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ เพื่อมอบประสบการณ์ความสุขสนุกสนาน ท่ามกลางไร่องุ่นไวน์อันสวยงามของเรา สำหรับกิจกรรมและความพิเศษที่จัดให้มีขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วย ไวน์ คอกเทล ของกินเล่น และการร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยว,การแข่งขันเก็บเกี่ยวองุ่นไวน์ ชิง 3 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 45,000 บาท, การแข่งขันดื่มไวน์ จาก mini poron

และในแพ็คเกจนี้ ยังมีบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต “Jazz in the Vineyard” ในช่วงเย็น พร้อมให้เพลิดเพลินไปกับ “high-end food stalls” บูธอาหารแสนอร่อย เครื่องดื่ม และไวน์กราน-มอนเต้ ให้ได้อิ่มอร่อยอย่างจุใจ

thumbnail_14_ผู้เข้าแข่งขัน Mini Poron Drinking_resize.jpg

คุณนิกกี้ กล่าวว่า นอกจากกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในวันนี้แล้ว ไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ ยังจัดกิจกรรมพิเศษไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อีกด้วย โดยชวนร่วมสนุกกับการเก็บองุ่นไวน์ โดยปีนี้เราได้เปิดให้บริการทุกวัน พบกับแพ็คเกจทัวร์เก็บเกี่ยวองุ่นในไร่องุ่นไวน์กราน-มอนเต้ ประกอบด้วย ทัวร์ไร่และเยี่ยมชมไวน์เนอรี่ พร้อมมอบประสบการณ์เก็บองุ่นไวน์ ลิ้มชิมรสไวน์ชั้นเลิศ 4 ชนิด ตลอดจนเซ็ตอาหารกลางวัน หรือเย็น 3 คอร์ส ในธีมเก็บเกี่ยวองุ่น

สำหรับผู้ที่พลาดร่วมงาน “Harvest Festival 2018” ยังสามารถมาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษผ่านกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้แคมเปญ “GranMonte Harvest Month ALL February 2018” ได้ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยจอง และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : reservation@granmonte.com โทร.092 806 7755 หรือ www.granmonte.com และfacebook.com/granmonte

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Tuesday, March 20, 2018 - 15:48
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at elit at ex maximus consequat vel sit amet odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING
เครื่องดื่มต้อนรับเทศกาลดอกซากุระบาน
POSTED BY Web admin | Friday, March 16, 2018 - 00:08

อัพแอนด์อะบัฟ บาร์ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ แนะนำเครื่องดื่มสีชมพูต้อนรับเทศกาลดอกซากุระบานที่ประเทศญี่ปุ่น มีให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561

Up & Above Bar_Sakura Blossom Cocktails 2018.jpg

เครื่องดื่มสีชมพูต้อนรับเทศกาลดอกซากุระบาน สีสันสวยหวานชวนให้นึกถึงความงดงามของดอกซากุระบานที่ประเทศญี่ปุ่น เมนูแนะนำ อาทิ ซากุระ 75 (Sakura 75) เครื่องดื่มสีหวานที่มีดีกรีความแรงจากบีฟีตเจอร์จิน (Beefeater London Gin) กับแชมเปญพอลโรเจอร์ (Pol Roger Champagne) ผสมน้ำเชื่อมกลิ่นซากุระ และน้ำมะนาว ตกแต่งด้วยผลเชอร์รี่สด ซากุระ โอเรียนทอล โทนิค (Sakura Oriental Tonic) ส่วนประกอบเป็นเหล้าจินญี่ปุ่นสุดคลาสสิกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ และรสชาติที่ปลายลิ้นจากดอกซากุระ เพิ่มความสดชื่นด้วยโทนิกคุณภาพดีนำเข้าจากเมดิเตอร์เรเนียน (Fever Tree Mediterranean) น้ำเชื่อมกลิ่นกุหลาบ ตกแต่งด้วยอบเชยแห้ง ซากุระ รอยัล (Sakura Royale) ค็อกเทลยอดนิยมที่มีส่วนผสมของแชมเปญ และ ซากุระ มาตินี (Sakura Martini) ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสาเก เหล้าเชอร์รี่ และจิน

Up & Above Bar_Sakura Blossom Cocktails 2018_Sakura Cloud_0.jpg

ส่วน ซากุระ คลาวด์ (Sakura Cloud) เป็นเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ที่มีส่วนผสมหลักเป็นน้ำสับปะรดและน้ำส้มยูซุ แต่งหน้าด้วยโฟมไข่ขาวผสมน้ำเชื่อมกลิ่นซากุระและดอกไม้สีชมพูสวยหวาน ซิมพลี ซากุระ (Simply Sakura) เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเนื้อเชอร์รี่เข้มข้นรสเปรี้ยวซ่าจากน้ำส้มยูซุและโซดา หรือ เดอะ บลอสซั่ม (The Blossoms) ที่มีส่วนผสมเป็นเนื้อเชอร์รี่เข้มข้นเช่นกัน รสหวานซ่อนเปรี้ยวจากน้ำมะนาว น้ำเชื่อมพริกไทย เพิ่มความเข้มข้นด้วยครีม

Up & Above Bar_Sakura Blossom Cocktails 2018_Sakura 75.jpg

 

 

เมนูเครื่องดื่มสีชมพูต้อนรับเทศกาลดอกซากุระบาน มีให้บริการทุกวัน ที่ อัพแอนด์อะบัฟ บาร์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – ตี 1 เครื่องดื่มค็อกเทลราคาแก้วละ 350++ บาท ส่วนเครื่องดื่มม็อกเทล ราคาแก้วละ 250++ บาท

อัพ แอนด์ อะบัฟ บาร์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 24 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ 02 687 9000 หรือ upandabove@okurabangkok.com

ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Friday, March 16, 2018 - 00:08
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at elit at ex maximus consequat vel sit amet odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING
ไหว้พระเสริมมงคลกับโอโซ่
POSTED BY Web admin | Thursday, March 15, 2018 - 23:58

โอโซ่ ขอเชิญชวนท่องเที่ยว พักผ่อน และไหว้พระ ทำบุญที่วัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่อยู่ใกล้กับโรงแรมแบรนด์โอโซ่ ในไทย ฮ่องกง และศรีลังกา นอกจากจะเพลิดเพลินไปกับการออกสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบแล้ว ยังเข้าถึงวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างลึกซึ้งด้วยมาตรฐานการบริการของโอโซ่

 

 

OZO Chaweng Splash-1.jpg

ไหว้พระและพักผ่อนริมชายทะเลที่โอโซ่ เฉวง สมุย

นอกจากการอาบแดดให้มีผิวสีแทนและก่อปราสาททรายริมหาดเฉวงแล้ว การเที่ยวที่เกาะสมุยคงจะไม่ครบถ้วน หากไม่ได้เดินทางไปสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะ จากโอโซ่ เฉวง สมุย ขับรถเพื่อไปสักการะวัดพระใหญ่ ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยองค์พระประธานประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเกาะฟาน จากที่นี่สามารถชมและถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะสมุยได้อีกด้วย จากวัดพระใหญ่ยังสามารถเดินเท้าต่อไปยังวัดปลายแหลม วัดที่สะท้อนการผสมผสานของความเชื่อไทยและจีน ผ่านทางจิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมโดยรอบ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลังจากท่องเที่ยวมาตลอดทั้งวัน กลับมาพักผ่อนจิบเครื่องดื่มเย็นฉ่ำคลายร้อน พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินได้ที่บาร์ริมชายทะเลที่โอโซ่ เฉวง สมุย

 

 

OZO Wesley Hong Kong.jpg

ไหว้พระเสริมสิริมงคล และเข้าพักที่โอโซ่ เวสลีย์ ฮ่องกง

ฮ่องกงไม่ได้เป็นเพียงสวรรค์แห่งอาหารรสเด็ดและการชอปปิ้งเท่านั้น ยังเป็นที่นิยมในการขอพรเพื่อโชคด้านความรักอีกด้วย โอโซ่ เวสลีย์ ฮ่องกง มอบความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักด้วยที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตธุรกิจและสถานที่ท่องเที่ยว จึงเหมาะสมที่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางไปยังอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า และระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ จากโรงแรม แขกผู้เข้าพักสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดินไปเยี่ยมชมวัดหวังต้าเซียน (Wang Tai Sin Temple) ที่เชื่อกันว่าสามารถบันดาลทุกคำขอให้เป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การเงิน หรือโชคเรื่องความรัก นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางต่อไปยังวัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อวัดกังหัน จะมีการบูชาด้วยกังหันเป็นเครื่องรางนำโชค โดยเชื่อกันว่ากังหันจะพัดพาโชคลาภเข้ามาในชีวิตพร้อมปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกไปด้วย

 

 

OZO Colombo ON14 Pool and Bar-1.jpg

ท่องเที่ยวสายบุญที่ศรีลังกา

เมืองโคลัมโบ เมืองหลวงประเทศศรีลังกา ที่ผสมผสานกลิ่นอายของมรดกทางประวัติศาสตร์ ยุคอาณานิคมชาวดัชต์เข้ากับทัศนียภาพอันแสนงดงามของมหาสมุทรอินเดีย จากโอโซ่ โคลัมโบ ศรีลังกา สามารถนั่งรถตุ๊กตุ๊กไปเยี่ยมชมวัดคงคาราม (Gangaramaya Temple) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศศรีลังกา วัดแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนสอนหลักธรรมตามพุทธศาสนา และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางศาสนาพุทธอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับสามารถเดินชมธรรมชาติต่อได้ที่สวนคงคาราม (Gangaramaya Park) และทะเลสาบเบรา (Beira Lake) และกลับมานั่งพักชมวิวพระอาทิตย์ตกดินพร้อมกับดื่มเครื่องดื่มเย็นฉ่ำที่ ON14 รูฟท็อปบาร์ที่โอโซ่ โคลัมโบ ศรีลังกา

 

 

OZO Kandy Suite-1.jpg

แสวงบุญในเขตภูเขาและทะเลสาบ แคนดี้ ศรีลังกา

นั่งรถไฟจากเมืองโคลัมโบ ใช้เวลาสามชั่วโมง หลีกหนีความวุ่นวายไปใช้ชีวิตสงบท่ามกลางธรรมชาติที่เมืองแคนดี้ โรงแรม โอโซ่ แคนดี้ ศรีลังกา ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาที่เขียวชอุ่ม ไร่ชาที่ลดหลั่นเป็นชั้นลงมาตามเนินเขา และไม่ไกลนักจากทะเลสาบ จากที่พักสามารถเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองได้สะดวกสบาย รับประทานอาหารเช้าเพิ่มพลังงาน ที่ระเบียงกลางแจ้งในห้องอาหารอีท(EAT) ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบและวัดพระเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa) วัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และอาจได้ยินเสียงสวดมนต์ภาวนาระหว่างอาหารเช้า นอกจากนี้ยังสามารถเดินจากโรงแรมพลางชมทะเลสาบระหว่างทางไปที่วัดได้อีกด้วย 

 

***  โรงแรมภายใต้แบรนด์โอโซ่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสายบุญทุกท่าน ด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องเพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถนอนพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม อาทิ เตียงนุ่มสบายแบบฉบับโอโซ่ ห้องพักที่ออกแบบเพื่อป้องกันเสียงรบกวน ผ้าม่านทึบกันแสง และยังให้อิ่มอร่อยก่อนออกเดินทางด้วยอาหารเช้าเพิ่มพลังงาน นอกจากนี้ระหว่างการเข้าพักยังสามารถติดต่อสื่อสารผ่านบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวได้อีกด้วย โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สำรองห้องพักล่วงหน้า 7 วัน ณ โอโซ่ เฉวง สมุย /โอโซ่ เวสลีย์ ฮ่องกง รับส่วนลด 10% (เฉพาะราคาห้องพัก)/ พิเศษ!เฉพาะที่ โอโซ่ โคลัมโบ และโอโซ่ แคนดี้ รับส่วนลด 15 % (เฉพาะราคาห้องพัก)หากสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โปรโมชั่นนี้สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันนี้ - 23 ธันวาคม 2561

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองห้องพัก สามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.ozohotels.com

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Thursday, March 15, 2018 - 23:58
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at elit at ex maximus consequat vel sit amet odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING
หลากหลายสีสันกับอมารี
POSTED BY Web admin | Thursday, March 15, 2018 - 23:49

อมารีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวพบกับประสบการณ์ใหม่ของเทศกาลสำคัญ ในเมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย หยางซั่ว ประเทศจีน และกอลล์ ประเทศศรีลังกา

 

ฉลองเทศกาลฮารี รายอ ใน ยะโฮร์ บาห์รู

หลังจากเทศกาลถือศีลอดได้สิ้นสุดลง จึงเป็นการเริ่มต้นของเทศกาลฮารี รายอ อิดิลฟิตรี้ (Hari Raya Eid al-Fitr) เทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมและได้มีโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเลี้ยง มอบของขวัญ แสดงความรัก และการให้อภัยแก่กัน เทศกาลปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561

เมืองยะโฮร์ บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ร่วมฉลองเทศกาลนี้ ด้วยการประดับไฟหลากสีสัน พร้อมด้วยตะเกียงน้ำมันทั่วเมือง อมารี ยะโฮร์ บาห์รู ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจึงเหมาะจะเป็นที่พัก ทั้งสามารถเที่ยวชมและร่วมฉลองเทศกาลนี้ได้อย่างสะดวกสบาย จากโรงแรมเดินไปชอปปิ้งตามร้านค้าต่างๆ พร้อมชมไฟประดับยามค่ำคืน และลองลิ้มรสเมนูพิเศษที่ทำขึ้นเฉพาะเทศกาลนี้ เช่น เกอตูปัต (ketupat) หรือขนมต้มใบกะพ้อ เลอมัง (lemang) ทำจากข้าวเหนียวผสมกับกะทิและย่างในกระบอกไม้ไผ่ สำหรับผู้พักที่โรงแรม สามารถลิ้มรสเมนูอาหารพื้นเมืองได้ที่ อมาญา ฟู้ด แกลเลอรี่ ห้องอาหารของอมารี ยะโฮร์ บาห์รู ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสตรีทฟู้ดทั่วเอเชีย

อมารี ยะโฮร์ บาห์รู ต้อนรับการมาร่วมฉลองเทศกาลฮารีรายอ ด้วยแองกรี้ เบิร์ด แฟมิลี่ แพคเกจ ห้องพักแบบดีลักซ์ คิง 3 วัน 2 คืน พร้อมเช็ทอาหารค่ำที่ห้องอาหารอมาญา ฟู้ด แกลเลอรี่ สิทธิพิเศษในการพักผ่อนในห้องพักจนถึง 17.00 น.นอกจากนี้ยังจะได้รับบัตรเข้าร่วมสนุกที่แองกรี้ เบิร์ด แอคติวิตี้ ปาร์ค อีกด้วย ราคาเริ่มต้นที่ 510 ริงกิตมาเลเซีย++ (MYR)

 

thumbnail_Amari Johor Bahru Malaysia - Deluxe King.jpg

 

 

เทศกาลไหว้พระจันทร์กับอมารี หยางซั่ว กุ้ยหลิน

เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง หรือ เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นประเพณีที่เฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ และเป็นช่วงเวลา ที่สมาชิกในครอบครัวมาพบปะสังสรรค์รวมญาติ เฉลิมฉลองร่วมกันด้วยการประดับโคมไฟ จุดเทียน และการทำขนมไหว้พระจันทร์ เทศกาลนี้ จัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมและกันยายนของทุกปี ขึ้นอยู่กับการนับวันตามปฏิทินจันทรคติคล้ายกับเทศกาลตรุษจีน โดยปีนี้จะจัดขึ้น ในวันที่ 24-30 กันยายน 2561

อมารี หยางซั่ว กุ้ยหลิน เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสวัฒนธรรมการฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น หลังจากรับประทานอาหารมื้อค่ำแสนอร่อยและขนมไหว้พระจันทร์แล้ว นักท่องเที่ยวสามารถร่วมพับเรือกระดาษพร้อมจุดเทียนอธิษฐาน และนำไปลอยที่แม่น้ำหลีเจียง (Li river) เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคล ชมการแสดงเพลงพื้นบ้าน ที่เป็นธรรมเนียมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าจ้วง (Zhuang) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสหนุ่มสาวได้มาร่วมขับร้องเพลงเกี้ยวพาราสีภายใต้แสงจันทร์

อมารี หยางซั่ว กุ้ยหลิน เสนอห้องพักแบบซูพีเรียร์ในราคาเริ่มต้นเพียง 650 หยวน++ (CNY) กลางเมืองที่สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ได้สะดวกสบาย พิเศษ! หากสำรองห้องพักโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ http://www.amari.com รับส่วนลด 50 หยวน (CNY) เมื่อใช้บริการที่ห้องอาหารคาสเคด (Cascade) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2561

thumbnail_Amari Yangshuo_Superior King Room.jpg

 

 

เทศกาลแห่งแสงไฟกับอมารี กอลล์ ศรีลังกา

เทศกาลดิปาวาลี (Deepavali) หรือ เทศกาลแห่งแสงไฟ เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของชาวฮินดู ที่มีการประดับไฟสีสวย จุดเทียนและตะเกียง โดยเปรียบความหมายของแสงสว่างเป็นความดีที่มีชัยชนะเหนือความชั่ว ตามความเชื่อของคนท้องถิ่น เทศกาลนี้ยังถือเป็นการต้อนรับปีใหม่ของชาวฮินดูอีกด้วย ในปีนี้จะเริ่มฉลองเทศกาลในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

เมืองกอลล์ร่วมฉลองเทศกาลสำคัญนี้ โดยประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนด้วยตะเกียงและไฟประดับลวดลายต่างๆ หลากสีสัน นักท่องเที่ยวจะได้เดินชมเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาด้วยแสงไฟ มีการแสดงดนตรี อันแสนไพเราะและมีจังหวะเป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังสามารถลิ้มรสขนมประจำเทศกาลนี้ อาทิ ฮัลวา (halwa) ขนมพุดดิ้งทำจากแครอท สีส้มสดใสและนุ่มละมุน และลาดู (ladoo) หนึ่งในขนมมงคล ทำมาจากแป้งถั่วและมะพร้าวขูดฝอย ซึ่งเป็นขนมที่คนท้องถิ่นมักแบ่งปันให้กับกลุ่มเพื่อนฝูงและเพื่อนบ้านในช่วงเทศกาลดังกล่าว

อมารี กอลล์ ศรีลังกา มอบความสะดวกสบายด้วยห้องพักพร้อมวิวมหาสมุทรแปซิฟิกที่แสนเงียบสงบ สามารถมองเห็นได้จากระเบียงห้องพัก ทุกห้องในราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียงคืนละ 119 ดอลลาร์สหรัฐ++ เข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 20 ธันวาคม 2561

thumbnail_Amari Galle Sri Lanka Exterior View.jpg

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสำรองห้องพัก สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.amari.com

 

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Thursday, March 15, 2018 - 23:49
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at elit at ex maximus consequat vel sit amet odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING
ดินเนอร์แบบสแปนิช 7 วัน 7 เมนู
POSTED BY Web admin | Thursday, March 15, 2018 - 23:37

เชฟจวน ทันยา ดอท ภูมิใจนำเสนอ 7 เมนูใหม่ อาหารสเปนจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟแบบไม่ซ้ำตลอดสัปดาห์ ณ ห้องอาหารอูโนมาส ชั้น 54 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ปรุง สดใหม่จากวัตถุดิบเกรดพรีเมียมที่นำเข้าจากสเปน พิเศษเฉพาะมื้อค่ำตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2561 นี้เท่านั้น

 

วันจันทร์ – Jamon Joselito พิสูจน์ความอร่อยของแฮมชั้นดีที่ใช้เวลาหมักบ่มนานกว่า 3 ปี ขนาด 100 กรัม ในราคา 1,800 บาท++

thumbnail_01 Mon – JAMON JOSELITO.jpg

 

วันอังคาร – Pyrenees Paella แชร์ความอร่อยกับเมนูอาหารประจำชาติสเปนสุดฮอตอย่าง ปาเอญ่า ข้าวผัดสเปนกระทะร้อน (หมูไอเบอริโก้ Botifarra ไส้กรอกตำรับเฉพาะอันโด่งดังจากแคว้นคาตาลัน เห็ดป่าตามฤดูกาล และเห็ดทรัฟเฟิลดำ) ในราคาเพียง 1,555 บาท++

thumbnail_02 Tue - PYRENEES PAELLA.jpg

 

วันพุธ – Iberico Pork Tartare ตื่นตาตื่นใจไปกับ ทาร์ทาร์หมูไอเบอริโก้ สุดยอดหมูชั้นดีจากหมูสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก ในราคา 750 บาท++

thumbnail_03 Wed - IBERICO PORK TARTARE.jpg

 

วันพฤหัสบดี – Secreto Iberico สัมผัสรสชาติความอร่อยที่เข้ากันอย่างลงตัวของหมูย่างเนื้อนุ่มสไตล์สเปน รับประทานทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่ว สูตรเด็ด ในราคาเพียง 750 บาท++

thumbnail_04 Thu - SECRETO IBERICO.jpg

 

วันศุกร์ – Costillar Iberico ลองลิ้มชิมรสเมนูซี่โครงหมูไอเบอริโก้ ย่างบนเตาถ่านโจสเปอร์ เสิร์ฟร้อนๆ ถึงโต๊ะคุณ ในราคา 999++ บาท

thumbnail_05 Fri - COSTILLAR IBERICO.jpg

 

วันเสาร์ – Iberico Carpaccio หมูไอเบอริโก้สไลด์บางเฉียบรสชาติจัดจ้าน โรยหน้าด้วยออเซียสตร้า คาเวียร์และกระเทียมดำ ในราคา 850 บาท++

thumbnail_06 Sat - IBERICO CARPACCIO.jpg

 

วันอาทิตย์ – Charcoaled Presa Pork อิ่มอร่อยกับหมูดำจากสเปนกรอบนอกนุ่มใน ราดด้วยซอสส้มผสมแครอท เสิร์ฟพร้อมแครอทจิ๋ว ราคา 750++ บาท

thumbnail_07 Sun - CHARCOALED PRESA PORK.jpg

 

******ราคาทั้งหมดยังไม่รวมอัตราภาษีและค่าบริการ******

ห้องอาหารอูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 01:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th หรือสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.unomasbangkok.com

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Thursday, March 15, 2018 - 23:37
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at elit at ex maximus consequat vel sit amet odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING
แชงกรี-ลา โมบายแอพลิเคชั่นใหม่ มอบรางวัลสามต่อแก่สมาชิกโกลเด้น เซอร์เคิล เมื่อจองห้องพักบนโทรศัพท์มือถือ ระหว่าง 22 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561
POSTED BY Web admin | Saturday, February 17, 2018 - 14:56

โรงแรมแชงกรี-ลาและรีสอร์ท เปิดตัวโมบายแอพลิเคชั่นใหม่และแนะนำโปรแกรมพิเศษของโกลเด้น เซอร์เคิล

เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมปลดล็อคเข้าสู่โลกของแชงกรี-ลาที่มีมากกว่า 100 แห่งทั่วโลกภายใต้แบรนด์แชงกรี-ลา เคอร์รี่ โฮเต็ลเจน และเทรดเดอร์ พร้อมรับโปรโมชั่นคะแนนสะสมโบนัสเริ่ม 22 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2561

แชงกรี-ลา โมบายแอพลิเคชั่นใหม่ใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้กับระบบไอโฟนและ แอนดรอยด์ ด้วยการดาวน์โหลดจาก www.Shangri-La.com/App iTunes และกูเกิลเพลย์ รวมทั้งผ่าน QR code ที่โรงแรมต่างๆในกลุ่มแชงกรี-ลาทั่วโลก ฟังก์ชั่นหลักประกอบด้วย การจองห้องพักที่รวดเร็วและง่าย ดาย การเช็คอิน/เช็คเอาท์บนมือถือ การจัดการบัญชีโกลเด้นเซอร์เคิล และการแลกรางวัล โมบาย แอพลิเคชั่นใหม่เชิญชวนแขกเข้าร่วมโครงการโกลเด้น เซอร์เคิลและสามารถรับสิทธิประโยชน์จากการสมัครเป็นสมาชิกได้ทันที

เมื่อดาวน์โหลดโมบายแอพลิเคชั่นนี้ สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับคือ:

· คะแนนสะสม 3 เท่า เมื่อจองห้องพักผ่านโมบายแอพลิเคชั่น และทำการเช็คอิน-เช็คเอ้าท์ ผ่าน โมบายแอพฯ

· คะแนนสะสม 2 เท่า เมื่อจองห้องพักผ่านโมบายแอพลิเคชั่น

· คะแนนสะสม 100 คะแนน เมื่อดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น ล็อคอิน หรือสมัครสมาชิก

การติดต่อโดยตรงจากมือถือผ่านฟังก์ชันการทำงานหลักของ แชงกรี-ลา โมบายแอพลิเคชั่น จะทำให้แขกทราบถึงรายการต่างๆดังนี้:

· ราคาและโปรโมชั่นที่ดีที่สุด

· อัตราพิเศษสำหรับองค์กร

· ค้นหาโรงแรมตามชื่อหรือจุดหมายปลายทาง

· ข้อมูลสำคัญและเนื้อหาเกี่ยวกับโรงแรมแต่ละแห่ง

· ข้อมูลปลายทางพร้อมแผนที่ออนไลน์และข้อมูลท้องถิ่น

· คลิกเพื่อติดต่อตัวแทนการขายภายในประเทศของกลุ่มโรงแรมแชงกรี-ลา

ฟังก์ชันต่างๆที่พัฒนาขึ้นใหม่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของแขกอย่างต่อเนื่อง

------------------------------------------------------------------------------------------

ขอบพระคุณที่เผยแพร่ข่าว มิสลอรี่ ลินคอล์น

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร

กลุ่มโรงแรมแชงกรี-ลาและรีสอร์ท อีเมล : lori.lincoln@shangri-la.com

โทร. (852) 2599 3323 เว็บไซต์ : www.shangri-la.com

 

รัชนา พิมลสินธุ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์

โทร. 02 236-7777 ต่อ 6861-6862

โทรสาร 02 237 3827 อีเมล: rashana.pimolsindh@shangri-la.com เว็บไซต์: www.shangri-la.com/bangkok

สำหรับภาพดิจิตอลของกลุ่มโรงแรมแชงกรี-ลาโปรดไปที่ http://www.shangri-la.com/imagelibrary

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Saturday, February 17, 2018 - 14:56
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at elit at ex maximus consequat vel sit amet odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING
ธีมปาร์ตี้ใหม่ๆกับภาพความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
POSTED BY Web admin | Saturday, February 17, 2018 - 14:50

โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มอบความทรงจำที่ควรค่าแก่การจดจำสำหรับนักเดินทางธุรกิจ และแขกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาในกรุงเทพฯ ด้วยธีมปาร์ตี้ใหม่ๆบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ด้วยประสบการณ์การจัดงานที่น่าจดจำนับครั้งไม่ถ้วนให้กับแขกจากทั่วทุกมุมโลก ทีมงานฝ่ายประสานงานห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแขกที่ต้องการจัดงานสำคัญ ท่ามกลางสวนที่ร่มรื่น การบริการที่อบอุ่นและเป็นมิตรในแบบไทย ทำให้โรงแรมฯ เป็นศูนย์รวมที่เหมาะสำหรับงานปาร์ตี้และงานเฉลิมฉลองทุกประเภท

นอกจากครบครันทั้งการตกแต่ง อาหาร และองค์ประกอบสร้างความบันเทิงต่างๆ ทีมงานจัดเลี้ยงมืออาชีพยังให้บริการตามความต้องการของแขกและเสนอแนวทางการจัดงานที่ดีที่สุด เพื่อให้งานแต่ละงานสมบูรณ์แบบแขกสามารถย้อนกลับไปในความมหัศจรรย์ของค่ำคืนที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวกับงานปาร์ตี้ ธีม ฮอลลีวูด "สตาร์ ออฟ เดอะ ไนท์" ด้วยของประดับตกแต่งแบบฮอลลีวูดสมัยเก่าและดวงดาวประกายระยิบระยับตั้งแต่ประตูทางเข้าสู่สถานที่จัดงานหรือเตรียมความพร้อมสำหรับการผจญภัยกับ ธีมโจรสลัด "ไพเรท ออฟ เดอะ เจ้าพระยา" ที่จะพาแขกไปผจญภัยในโลกของโจรสลัดบนเรือฮอไรซันที่ถูกดัดแปลงให้กลาย เป็นเรือโจรสลัดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกับองค์ประกอบต่างๆที่สร้างความตื่นเต้นสนุกสนานและจะเป็นเงื่อนงำสำหรับเริ่มต้นการล่าขุมทรัพย์

แขกที่สนใจวิถีความเป็นไทยสามารถเลือกธีมงานวัด “เทมเปิล แฟร์” ที่ครื้นเครงและมีการตกแต่งด้วยเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนบทไทยซึ่งจะมีการออกบูธขายของ โชว์การแสดง และการละเล่นแบบไทย เช่น ม้าหมุน สาวน้อยตกน้ำ หรือธีม "ตลาดนัดกลางคืนริมแม่น้ำ" ที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา อิ่มเอมกับอาหารไทย ชมและซื้อหาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากบูธต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดปาร์ตี้กลุ่มเล็กหรือใหญ่ โรงแรมฯมีสถานที่จัดงานหลากหลายให้เลือกครอบคลุมทุกความต้องการ เช่น ห้องแกรนด์บอลรูมที่กว้างขวางถึง 1,360 ตารางเมตร รองรับได้ 1,600 ท่าน ห้องการ์เด้นรูม – อีเวนท์ สวีทส์ หรือ ห้องอาหารริมน้ำของโรงแรมฯ

แขกที่สนใจจะจัดงานปาร์ตี้หรืองานสำคัญด้วยธีมปาร์ตี้ใหม่ๆ พร้อมมูลค่าเพิ่มที่น่าสนใจสำหรับผู้วางแผนการจัดงานและผู้ร่วมงาน สามารถสอบถามข้อมูลหรือติดต่อได้ที่

ฝ่ายขายจัดเลี้ยงโทร. 0 2236 7777 ต่อ 6815 

อีเมล events.slbk@shangri-la.com

ติดต่อที่เว็บไซต์ http://www.shangri-la.com/bangkok/shangrila/meetings-events/.

# # #

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Saturday, February 17, 2018 - 14:50
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at elit at ex maximus consequat vel sit amet odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING
ฉลองต้อนรับวันตรุษจีนปี 2561 ณ ห้องอาหาร อัพแอนด์อะบัฟ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
POSTED BY Web admin | Sunday, February 4, 2018 - 16:10

ห้องอาหาร อัพแอนด์อะบัฟ (Up & Above Restaurant) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ขอเชิญทุกครอบครัวมาร่วมฉลองวันปีใหม่ของชาวจีนและต้อนรับปีสุนัข พร้อมอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันเพื่อเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ซึ่งในปีนี้ห้องอาหารอัพแอนด์อะบัฟ ได้เตรียมให้บริการ 2 วัน คือวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 และวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

เทศกาลตรุษจีนถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีความสำคัญมากสำหรับชาวจีน เนื่องจากเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนโดยถือว่าเป็นวันมงคลในการเริ่มต้นใหม่ให้กับชีวิต เป็นการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเป็นเวลานานถึง 15 วัน ผู้คนส่วนใหญ่จะเริ่มซื้อเสื้อผ้าใหม่ จัดบ้านใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ห้องอาหารอัพแอนด์อะบัฟ ได้จัดบุฟเฟ่ต์มื้อพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวันตรุษจีน โดยมีเมนูแนะนำ อาทิ หอยแมลงภู่จากนิวซีแลนด์ กุ้งล็อบสเตอร์ และอาหารทะเลสดใหม่อีกมากมาย ขาแกะอบปรุงรสสูตรพิเศษ พาสต้าโฮมเมด มุมอาหารญี่ปุ่นกับปลาดิบสดใหม่ ข้าวห่อสาหร่าย ข้าวหน้าปลาดิบต่างๆ และเมนูที่ขาดไปไม่ได้คือเป็ดปักกิ่ง คุณภาพดี เนื้อแน่น เสิร์ฟพร้อมกับติ่มซำรสเลิศที่คัดสรรมาด้วยความใส่ใจและพิถีพิถัน

บุฟเฟ่ต์มื้อกลางวันฉลองตรุษจีน ให้บริการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น ถึง 15.00 น. ในราคาเริ่มต้นท่านละ 1,900++ บาท หรือเลือกรับประทานอาหารแบบไม่จำกัดพร้อมไวน์โพรเซคโค เบียร์ ค็อกเทลนานาชนิด ชา กาแฟ น้ำอัดลม และน้ำผลไม้ ในราคาท่านละ 2,600++ บาท หรือ จะเลือกรับประทานบุฟเฟ่ต์พร้อมแชมเปญ ไวน์ เบียร์ ค็อกเทลนานาชนิด ชา กาแฟ น้ำอัดลม และน้ำผลไม้ ในราคาท่านละ 3,200++ บาท

ส่วนวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ให้บริการเป็นบุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์ ราคาเริ่มต้นท่านละ 2,800++ บาท ให้บริการตั้งแต่เวลา 12.00 น ถึง 15.00 น. หรือเลือกรับประทานบุฟเฟ่ต์ที่ให้บริการพร้อมไวน์โพรเซคโค เบียร์ ค็อกเทลนานาชนิด ชา กาแฟ น้ำอัดลม และน้ำผลไม้ ในราคาท่านละ 3,500++ บาท ส่วนบุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์ที่ให้บริการอาหารแบบไม่จำกัดพร้อมแชมเปญ ไวน์ เบียร์ ค็อกเทลนานาชนิด ชา กาแฟ น้ำอัดลม และน้ำผลไม้ นั้นราคาท่านละ 4,100++ บาท

 

ห้องอาหาร อัพแอนด์อะบัฟ ตั้งอยู่ที่ชั้น 24 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ 02 687 9000 หรือ upandabove@okurabangkok.com

*****ราคาทั้งหมดยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% *****

Up&Above restaurant B Day 1.jpg

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

วิภาสิริ นภาวงศ์ดี เรณุชา เหลืองวิไลวรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด

อีเมล์: vipasiri.na@okurabangkok.com อีเมล์: raynucha.lu@okurabangkok.com

 

ทิพย์ไพลิน บุญทวีสุขสันต์

ผู้ประสานงานฝ่ายสื่อสารการตลาด

อีเมล์: thippailin.bo@okurabangkok.com

 

โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์

57 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 687 9000 แฟ็กซ์ 02 687 9001

เว็บไซต์: www.okurabangkok.com

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Sunday, February 4, 2018 - 16:10
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at elit at ex maximus consequat vel sit amet odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING
Mhhhh! Valentine ณ โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ
POSTED BY Web admin | Sunday, February 4, 2018 - 16:05

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ (Mövenpick Hotel Sukhumvit 15 Bangkok)

ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักไปกับค่ำคืนอันแสนโรแมนติกที่ยากจะลืมเลือนในค่ำคืนวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องอาหารลีลาวดี และ เรนฟอเรสต์ รูฟท็อปบาร์กับมื้อค่ำสุดหรู 4 คอร์ส และสปาร์คกลิ้งไวน์ 1 ขวด

Mhhhh! Valentine เริ่มต้นค่ำคืนพิเศษสุดหรูด้วยเมนูที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีกับเซลมอนชิ้นโตจากนอร์เวย์ ซุปครีมซูกินีและมัฟฟินกามองแบร์ชีส คั่นคอร์สด้วย Mövenpick ไอศครีมราสเบอร์รี่และสตอเบอรี่เชอร์เบท ส่วนเมนูหลักสามารถเลือกระหว่างปลาค็อดชิ้นโตในซอสล็อบสเตอร์บิสค์เช้มข้น หรือ ไก่ชิ้นหนาผสมผสานกับเฟต้าชีสในซอสไวน์แดง ปิดท้ายด้วยขนมหวานสุดแสนพิเศษกับ ราสเบอร์รี่ เลิฟเวอร์ ดรีม ช็อคโกแลต ครีม เสริฟคู่กับ Mövenpick มาการอง

ในค่ำคืนวันวาเลนไทน์นี้ ทางโรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ ได้รังสรรค์บรรยากาศสุดพิเศษให้คุณได้เลือกถึง 2 ห้องอาหาร ไม่ว่าจะเป็นที่ห้องอาหารลีลาวดี หรือ เรนฟอเรสต์ รูฟท็อปบาร์ เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00น – 23.30น. ราคา 2,999++ต่อคู่ พิเศษสุด จำกัดเพียง 8 คู่ ณ เรนฟอเรสต์ รูฟท็อปบาร์กับดินเนอร์ใต้แสงเทียนและเคล้าคลอเสียงเพลงแสนโรแมนติกกับดีเจที่คอยขับกล่อมตลอดมื้อค่ำ

Valentine Dessert.png

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่:

โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ เบอร์โทรศัพท์ +66 2 119 3100 I Hotel.Sukhumvit15.Reservations@movenpick.com

Web admin's picture
ABOUT THE AUTHOR
POSTED BY Web admin | Sunday, February 4, 2018 - 16:05
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus at elit at ex maximus consequat vel sit amet odio. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes
PLAN YOUR TRIP
DEALS & BOOKING

Comments

COMMENTS
ADD A COMMENT
Image CAPTCHA
RELATED FEED
POSTED BY Web admin | Thursday, December 21, 2017 - 10:25
ปาร์ตี้เคาท์ดาวน์สุดมันส์ ที่บาร์ 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ!
LEAVE A COMMENT
POSTED BY Web admin | Thursday, April 26, 2018 - 15:42
วิ่งชมวัง
LEAVE A COMMENT
POSTED BY Web admin | Thursday, December 21, 2017 - 11:34
“Beautiful Bangkok by Magnolias @Ratchaprasong”
LEAVE A COMMENT